ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਟੈਬਲੇਟ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬੈਸਟ, ਜਾਣੋ 10,000 ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ

0
260

<div class=”gmail-adM”>ਸਕੂਲ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ‘ਚ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਜਾਂ ਟੈਬਲੇਟ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਬਲੇਟ ਬੱਚਿਆਂ

Source link